Divisió Industrial

Poder aglomerar les diferents tecnologies que composen una instal·lació industrial en un conjunt eficient permet transformar màquines en un sol organisme, donant sentit als components que formen la instal·lació.

El coneixement i l'exactitut del seu muntatge fan semblar senzills els més complexes fruits de l'esforç i l'estudi.