Filtres separadors

Per a la separació de l'aigua dels subproductes.